ออกแบบระบบและวงจร อีเลคทรอนิคส์เพื่อรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์แบบต่างๆ หรือออกแบบให้มีฟังก์ชั่นเฉพาะ
     สำหรับโครงงานที่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือออกแบบพัฒนาชิ้นงานต้นแบบเพื่อการผลิตจำนวนมาก